ludy.gif             

【DM_微尔德篇】④⑨_⑤② 完结!!

WED49.jpg
WED50.jpg
WED51.jpg
WED52.jpg
------------------
LUOTEVSNATE.jpg

在毛堂两周年总算把这个故事画完了.
这是我第一次画故事,还是彩色的...
我回头一看^ ^画风真是巨变中..ORZ
自己都认不出来了.
画了那么长的时间,断断续续的,其实好几次想放弃了,好在坚持了下来.
虽然不怎么样...以后继续加油!!
随后还有两个翻外,一个是关于微尔德的.另个是关于哥哥的 ,页数因该不会多.
打算和圣诞节开篇的故事一起进行.
圣诞节开篇的名字已经在目录上了
嘴~下个你是主角了.
另外也会有很多新人物出来.

【DM_微尔德篇】④O_④⑧

WED40.jpg
WED41.jpg
WED42.jpg
WED43.jpg
WED44.jpg
WED45.jpg
WED46.jpg
WED47C.jpg
WED48.jpg【DM_微尔德篇】③O_③⑨

WED30.jpg

WED31.jpg

WED32.jpg

WED33伪

WED33.jpg

WED34.jpg

WED35.jpg

WED36.jpg

WED37.jpg

WED38.jpg

WED39.jpg
=========================================
SSLB cp

6jKS.jpg

【DM_微尔德篇】②③_②⑨

WED23.jpg

WED24.jpg

WED25.jpg

WED26.jpg

WED27.jpg

WED28.jpg

WED29.jpg

【DM_微尔德篇】①⑦_②②

17389791_60452394.jpg

-------------------------------------------------------------

WED17.jpg

WED18.jpg

WED19.jpg

WED20.jpg

WED22.jpg【DM_微尔德篇】⑨_①⑥

WED9.jpg

WED10.jpg

WED11.jpg

WED12.jpg

WED13.jpg

WED14.jpg

WED15.jpg

WED16.jpg

【DM_微尔德篇】①_⑧

WED0.jpg


WED1.jpg

WED2.jpg

WED3.jpg

WED4.jpg

WED5.jpg

WED6.jpg

WED7.jpg

WED8.jpg


TOP
☜♡☞

dakula

Author:dakula
RUBYs baby
◎本站图禁转载哦 ◎
~ ~ ~ ~
庆毛人堂两周年!
微尔德篇完结
圣诞节新开连载
补充人物介绍

-V-
传诵门
☆★☆

xyl.gif